Pravidla klubu

Pravidla klubu Křídel Motýlích

1.

Zřizovatelem klubu je organizace KŘÍDLA MOTÝLÍ z.s. (dále jen „spolek“), která řídí jeho provoz a určuje pravidla a podmínky jeho provozu.

2.

Smyslem klubu je organizovat a napomáhat aktivitě lidí, kteří se zúčastňují akcí spolku, podporují jeho cíle, ale nejsou nebo nemohou být jeho členy.

3.

Klub musí být svou činností v souladu s článkem 2. Stanov, tedy podporovat cíle spolku. K tomuto účelu byl spolkem zřízen. Stanovy jsou dostupné na vyžádání, případně ve spolkovém rejstříku.

4.

Členem klubu se může stát kdokoli, kdo splní předepsané podmínky, tj. vyplní přihlášku, souhlasí s cíli spolku, jeho stanovami a těmito pravidly a hradí případné poplatky spojené s klubovými akcemi.

5.

Člen klubu je zapsán do klubového registru a je mu vydána klubová karta. Ukončit členství lze kdykoliv vrácením této karty.

6.

Členové klubu automaticky získávají výhody spojené se členstvím v klubu, tj. volný vstup do klubových prostor v době pořádání akcí klubu, informování o nových akcích, trendech a nabídkách, stálou 10% slevu na všechny akce a služby poskytované nebo pořádané spolkem KŘÍDLA MOTÝLÍ z.s. pro veřejnost.

7.

V případě hrubého porušení podmínek klubu, činnosti odporující obecným pravidlům nebo Stanovám spolku může být člen klubu bezpodmínečně a bez náhrady vyloučen. Rozhodným v této věci a obecně ve věcech členů klubu je statutární orgán spolku.

Tyto pravidla byla vydána 11.1.2018 a platí dnem zapsání spolku až do jejich odvolání nebo nahrazení novou verzí pravidel.